Aardwarmte (Nieuwegein)

Onderzoek naar aardwarmte gaat door, 13 januari 2021, Bronnen: Zenderstreeknieuws en anderen

BUNNIK/NIEUWEGEIN – Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt deze plek bij het kruispunt van de Zuidstedeweg met de ’s-Gravenhoutseweg als beste uit de bus.
Of op deze plek uiteindelijk aardwarmte gewonnen gaat worden, hangt onder andere af van zaken
die nog nader in beeld worden gebracht tijdens het vervolgonderzoek. Daarnaast is de
besluitvorming in het Nieuwegeinse college van B&W en de gemeenteraad in het eerste kwartaal
van 2021 bepalend voor de voortgang van dit project.
Haalbaarheidsstudie
In juli 2020 presenteerden onderzoekers van het advies- en ingenieursbureau Royal
HaskoningDHV de haalbaarheidsstudie voor het onderzoeksproject Lean. In opdracht van
Warmtebron Utrecht zijn twintig locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid beoordeeld op zowel
boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Van
de overige tien werden vijf locaties aangemerkt als ‘meest haalbaar’. Deze zijn vervolgens nader
onderzocht op onder andere milieu- en omgevingseffecten. Begin oktober bleven alleen nog
Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein, en de Nedereindseweg in Rijnenburg
(gemeente Utrecht) in beeld.
Meest haalbaar
Volgend op nader onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat Hoek Zuidstede het meest
haalbaar wordt geacht. Joris Peijster, projectmanager Lean: “Uit de haalbaarheidsstudie en de
vervolgonderzoeken komt Hoek Zuidstede, of N11 zoals deze locatie in de haalbaarheidsstudie
wordt genoemd, het beste naar voren. Er is op deze locatie de grootste kans op een succesvolle
winning van aardwarmte, zo wijst het geologisch onderzoek uit. Het is ook de enige locatie die ons
het vooruitzicht biedt op een financieel haalbaar project. De mogelijke overlast door geluid en licht
gedurende de aanleg is tijdelijk en kunnen we met passende maatregelen tot een minimum
beperken. Daarnaast is er voldoende ruimte voor een werkgebied met ruim voldoende afstand tot
de tramlijn, de weg en de woonhuizen. Verder voorkomt de nabijheid van het warmtenet bij de
bron hinder en overlast voor verkeer tijdens de aanleg.

”Onderzoek flora en fauna”
Uit het vervolgonderzoek zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen. De beoogde locatie ligt
aan de rand van Park Oudegein. Peijster: “Een waardevolle plek waar we met zorg naar de impact
en inrichting moeten kijken. Het vooronderzoek wijst niet op beschermde soorten en biedt
aanknopingspunten voor een goede inpassing. Wij willen dit onderzoek vervolgen om de invloed
op flora en fauna verder te onderbouwen. Als uiteindelijk blijkt dat we hier technisch, veilig en
verantwoord aardwarmte kunnen winnen, dan willen wij in afstemming met de gemeente,
bewoners en natuurorganisaties op deze locatie tot een natuurvriendelijke inrichting komen voor
de komende dertig jaar. ”Veiligheid voorop”.
Veiligheid
Voor Warmtebron Utrecht is en blijft veiligheid een keiharde randvoorwaarde. Peijster: “Ons
onderzoek moet aantonen dat aardwarmte veilig te winnen is. Zoals ook het Informatie en
Consultatieorgaan Aardwarmte (ICO) aangeeft, kunnen wij pas echt met bewijs komen als er een
locatiekeuze is gemaakt met een daarbij behorend putontwerp en een gerichte risicoanalyse. Het
ICO geeft ook aan dat veiligheid voor dit stadium van het proces afdoende is meegewogen. Die lijn
willen wij doortrekken. Na instemming van de gemeente kunnen wij aan de slag om voor deze
locatie een concreet putontwerp en risicoanalyses uit te werken. Daarmee maken we zaken
toetsbaar en kunnen we het veiligheidsaspect verder onderbouwen.”Voortgang schadeprotocol
Voor een goed project is het belangrijk dat de behoeften en vragen van belanghebbenden zoals
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden meegenomen in het
onderzoek. Peijster: “Een belangrijk aandachtspunt hierbij is schade. Met bewoners en
professionele organisaties zetten we ons binnen de werkgroep Schade en Veiligheid in om tot een
zo breed mogelijk gedragen schadeprotocol te komen.”Volgende stap zetten
Nieuwegein heeft de ambitie om over twintig jaar energieneutraal te zijn. “Daar wil Warmtebron
Utrecht met het project graag aan bijdragen”, zo laat projectmanager Peijster weten. “Nu een
uiteindelijke locatie in beeld is, hopen we dat we samen met de gemeente Nieuwegein een
volgende stap in het proces kunnen zetten. Eind 2020 hebben we het college van burgemeester en
wethouders op de hoogte gebracht van onze locatiekeuze en hen gevraagd in te stemmen met
voortzetting van het onderzoek op deze locatie. Het college heeft aangegeven eind januari
eerst met de gemeenteraad een besluit te nemen over de afwegingscriteria om de locatiekeuze
van Warmtebron te kunnen beoordelen. Daarna zal het college pas de locatiekeuze beoordelen en
dit in het voorjaar voorleggen aan de gemeenteraad.”Vaart in het proces houden
Vergunningprocedures
Uiteraard moeten er nog tal van zaken in het vervolgonderzoek verder worden uitgewerkt.
Tegelijkertijd moet het onderzoeksconsortium volgens Peijster ook blijven letten op de deadlines
voor vergunningprocedures en het tijdvenster voor de aanvraag de subsidies. “Zo’n onderzoek kost
enorm veel geld en met behulp van subsidie is het voor ons mogelijk dergelijk vervolgonderzoek uit
te voeren. Als de subsidie wegvalt, dan vervalt daarmee ook de kans om aardwarmte als duurzame
energiebron voor de provincie Utrecht te onderzoeken. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Met het oog
op de voorbereidingen voor een vergunningenprocedure vragen wij de gemeente in te stemmen met
het vervolgonderzoek op deze locatie. Alles moet zorgvuldig worden onderzocht, maar we zullen
met elkaar ook de vaart in het proces moeten houden, zodat we dit voorjaar, als alle seinen op groen
staan, de benodigde vergunningen kunnen aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat.”